Rozprawa w postępowaniu karnym
fot. pixabay.com

Dowiedz się więcej na temat rozprawy w postępowaniu karnym. Zobacz, jak przebiega i na czym polega. Kiedy wyłączona jest jawność rozprawy? Oto jak wygląda rozprawa w postępowaniu karnym. Zapraszamy do lektury.

Kiedy odbywa się rozprawa w postępowaniu karnym?

Zacznijmy od tego, że rozprawa odbywa się w postępowaniu zwyczajnym. Ma formę ustną i jawną. Ponadto jawność rozprawy w postępowaniu karnym może zostać wyłączona w całości lub części. Przesłanki związane z zastosowaniem tej procedury, zostały dokładnie przedstawione w przepisach i wskażemy je w dalszej części tego artykułu.

Rozstrzygnięcie ogłasza się jawnie. Wyjątek stanowi to, gdy jawność rozprawy wyłączono w całości lub części. Wówczas ustne podanie motywów rozstrzygnięcia może nastąpić również z wyłączeniem jawności.

Czytaj także: Koszty procesu karnego – kto je ponosi?

Jak wygląda rozprawa w postępowaniu karnym?

Teraz przyjrzyjmy się bliżej temu, jak przebiega rozprawa w postępowaniu karnym. Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania wniosku o ukaranie. Jeżeli obwiniony przyznaje się do winy, a jego wyjaśnienia nie budzą wątpliwości, można nie przeprowadzać dalszych dowodów. Tak dzieje się jednak wtedy, gdy żadna z obecnych stron temu się nie sprzeciwia. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie obwiniony może złożyć wniosek o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Gdy sąd wysłucha głosu stron, sporządza wyrok na piśmie. Warto przyjrzeć się temu, jakie elementy powinien zawierać wyrok skazujący.

Rozprawa w postępowaniu karnym
fot. pixabay.com

Czytaj także: Postępowanie przed sądem I instancji – wstępna kontrola oskarżenia

Wyrok skazujący – jakie elementy zawiera?

Obligatoryjnymi elementami każdego wyroku skazującego jest dokładne określenie przypisanego obwinionemu czynu oraz jego kwalifikacja prawna. Wyrok skazujący powinien również zawierać rozstrzygnięcie co do kary i środków karnych, a w razie potrzeby co do zaliczenia na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ich prowadzenia oraz zaliczenie okresu zatrzymania na poczet wymierzonej kary aresztu lub grzywny.

Co ciekawe, gdy doszło do niedoręczenia obwinionemu wyroku zaocznego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania, sąd może umorzyć postępowanie, jeżeli upłynął już termin przedawnienia karalności wykroczenia. Stanowi o tym art. 83 KPW. Jeżeli w wyroku nie rozstrzygnięto lub rozstrzygnięto wadliwie o zaliczeniu na poczet kar lub środków karnych okresów zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ich prowadzenia oraz okresu zatrzymania na poczet wymierzonej kary aresztu lub grzywny albo odnośnie do dowodów rzeczowych, sąd rozstrzyga o tym postanowieniem na posiedzeniu. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Jeżeli dojdzie do złożenia apelacji, zażalenie rozpoznaje łącznie z apelacją właściwy sąd odwoławczy. Podstawa prawna takiego rozwiązania to art. 84 KPW.

Bardzo ważne, że od wyroku sądu I instancji, który został wydany w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przysługuje apelacja. Termin na jej wniesienie wynosi 7 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Rozprawa w postępowaniu karnym a jej jawność – istotne informacje

Czy jawność rozprawy w postępowaniu karnym jest wyłączona? Okazuje się, że ustawodawca przewidział i taką możliwość. Jawność rozprawy może zostać wyłączona. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Dzieje się tak w kilku przypadkach. Poniżej przyjrzymy się im lepiej. Przede wszystkim jawność rozprawy jest wyłączona jest mogłaby obrażać dobre obyczaje.

Rozprawa w postępowaniu karnym
fot. pixabay.com

Do wyłączenia dochodzi również wtedy, gdy rozprawa mogłaby wywoływać zakłócenie spokoju publicznego. Ponadto jawność jest wyłączana, gdy ważny interes prywatny tego wymaga, a także wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Jak widać, kwestia tego, jak wygląda rozprawa w postępowaniu karnym, jest dość interesująca. Warto poszerzać wiedzę w tym temacie. Jeżeli np. zależy nam na wyłączeniu jawności rozprawy, warto wiedzieć o istnieniu takiej możliwości. Dzięki temu zapewnimy sobie pewien komfort. Oczywiście, bardzo istotne jest spełnienie przynajmniej jednej z kilku przesłanek wskazanych w przepisach. Gdy jednak zostanie spełniona, można wyłączyć jawność postępowania.

Czytaj także: Trybunał Konstytucyjny – czym jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here