spółka jawna
fot. pixabay.com

Czy wiesz, czym jest spółka jawna? Oto kilka najważniejszych informacji z zakresu prawa dotyczących tej spółki.

Spółka jawna – czym jest?

Spółkę jawną zaliczamy do spółek osobowych. Oznacza to, że spółka jawna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Plasuje się ona na 3 miejscu pod kątem popularności w naszym kraju. Występuje po: jednoosobowej działalności gospodarczej i spółce cywilnej.

Co ciekawe, ustawodawca odsyła w sprawach nieuregulowanych w spółce komandytowej do regulacji związanych ze spółką jawną. Znajduje zastosowanie regulacje dot. spółki jawnej.

Czytaj także: Jakie są formy podlegania ubezpieczeniom społecznym?

Kto może mieć status wspólnika spółki jawnej?

Wspólnikiem spółki jawnej może być prawie każdy – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. W tej grupie znajdują wszystkie spółki osobowe prawa handlowego, bo to są spółki, które kwalifikujemy do grona podmiotów, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Wymienić tu można np. gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe w sferze JST.

spółka jawna
fot. pixabay.com

Kto nie może mieć statusu wspólnika spółki jawnej? Podkreślenia wymaga fakt, iż spółka cywilna nie może mieć statusu wspólnika spółki jawnej. Warto jednak rozdzielić tu kwestię statusu wspólnika spółki jawnej u osoby fizycznej, która jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej. Wówczas taka osoba fizyczna może być również wspólnikiem spółki jawnej, ale nie może w spółce jawnej reprezentować interesów spółki cywilnej. Dobrze jest to zobrazować posługując się następującym porównaniem: jeżeli spółka jawna uzyskuje dochód roczny, to ten dochód otrzymuje Jan X jako osoba fizyczna, a nie spółka cywilna, której jest wspólnikiem. Nie ma więc transferowania dochodów.

Jak powstaje spółka jawna?

Każda spółka powstaje w oparciu o 2 elementy: umowę oraz wpis do KRS. Umowa musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zwróćmy również uwagę na wyłączenia dotyczące formy pisemnej. Ustawodawca wskazuje konkretnie na 2 takie wyłączenia. Dochodzi do nich w takich sytuacjach jak: wniesienie na poczet wkładów nieruchomości (wówczas obowiązuje forma z art. 151 KC), a także wniesienie na poczet wkładów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w rozumieniu art. 551 KC (wówczas obowiązuje forma z art. 751 KC (chyba, że w jego skład wchodzi nieruchomość to wtedy forma z art. 151 KC).

Polecamy: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – dlaczego warto?

5 elementów umowy spółki jawnej

Tworząc spółkę jawną obowiązkowo w umowie należy zawrzeć takie informacje jak: firma – nazwa spółki, czas, na jaki spółka jest otwierana – na czas określony i czas nieokreślony, przedmiot działalności – PKD łącznie z działalnością kwalifikowaną. Warto tu wspomnieć, czego nie możemy wpisać do przedmiotu działalności w spółce jawnej, tj. działalności regulowanej kwalifikowanej. Inny istotny element, który należy umieścić w umowie spółki jawnej to także: siedziba, którą określamy jedynie poprzez podanie miejscowości, a więc terytorialnie, nie zaś wskazując dokładny adres. Ważną informacją jest Take określenie wkładów wnoszonych przez wspólnika i ich wartość – nie narzuca się tu kwoty.

Jak wygląda zmiana umowy spółki jawnej? Jaka wówczas powinna być większość? Art. 9 kodeksu spółek handlowych reguluję tę kwestię. Okazuje się, że zmiana umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników chyba, że umowa stanowi inaczej. Tym samym, chcąc stworzyć sobie furtkę do ewentualnych zmian w trakcie prowadzenia spółki bez zgody wszystkich wspólników, należy koniecznie taką informację umieścić w umowie. W innym wypadku konieczna będzie zgoda wszystkich wspólników, co może generować dodatkowe konflikty.

Wpis spółki jawnej do KRS

Można przeprowadzić to na dwa sposoby: poprzez PRS albo poprzez wzorzec umowy, skonstruowany poprzez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Warto pamiętać, że nie ma już wpisów papierowych, wszystko składane jest elektronicznie. Wpis spółki jawnej do KRS dokonywany jest w oparciu o 2 ustawy: KSH, Ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

spółka jawna
fot. pixabay.com

Cechy charakterystyczne wpisu do rejestru to: wnioskowy, sformalizowany, kosztowy, obligatoryjny, konstytutywny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here