ZUS
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, co zrobić aby ustalić prawo do świadczeń w ZUS? Sięgnij po przepisy prawa. Poniżej wyjaśnimy Ci, w jaki sposób zyskać świadczenia oraz ustalić wysokość.

Jakie są obowiązki osób ubezpieczonych w ZUS?

Aby ustalić prawo do świadczeń oraz określić ich wysokość osoby ubezpieczone są zobowiązane do wielu czynności. Zobowiązany musi przedstawić stan faktyczny, który ma wpływ na prawo lub wysokość świadczeń. Ubezpieczony jest także zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach, które mają wpływ na jego świadczenie.

W przypadku, gdy zostanie wezwany, ma obowiązek przedłożyć na żądanie odpowiednie środki dowodowe. Wśród narzuconych zadań na ubezpieczonego wymienić można także obowiązek osobistego stawiennictwa, o ile okoliczności sprawy tego wymagają. Osoba ubezpieczona musi również poddać się badaniom lekarskim, jak również leczeniu lub rehabilitacji. Dzieje się tak, jeżeli to właśnie w tychże czynnościach dostrzega się oczekiwania związane z przywróceniem zdolności do pracy albo i duże prawdopodobieństwo, że takie czynności spowodują, że zdolność do pracy zostanie zachowana.

Polecamy: Własność w prawie – sprawdź, czym jest?

 Kiedy nie stosuje się wymienionych zasad?

Wymienione powyżej zasady nie znajdują zastosowania, o ile ZUS ma możliwości mniejszym nakładem ustalić okoliczności, które są niezbędne do tego, by przyznać i wypłacić świadczenie. Istotne jest również to, że badanie mogłoby narazić ubezpieczonego na pogorszenie stanu zdrowia lub zagrażać jego życiu. To sytuacje kiedy nie stosuje się tychże zasad.

Gdy ubezpieczony dopuszcza się utrudnień związanych z wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia lub zawiesić postępowanie do chwili podjęcia współpracy. Jest to ogłaszane w drodze decyzji.

ZUS wydaje decyzję w zakresie indywidualnych spraw, które dotyczą w szczególności  ustalanie płatnika składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek, ustalania wymiaru składek na fundusz emerytur pomostowych i ich poboru, a także umorzenia należności z tytułu tych składek, wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

ZUS
fot. pixabay.com

Musisz wiedzieć, że od decyzji ZUS przysługuje ci odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad, które określone są w kodeksie postępowania cywilnego. Trzeba wiedzieć, że odwołanie do sądu przysługuje także w razie nie wydania decyzji w terminie dwóch miesięcy. Termin ten liczy się od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub innego roszczenia.

Gdzie wnieść odwołanie? Wnosi się je na piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, wydającej decyzje lub do protokołu sporządzonego przez te jednostkę. ZUS może zmienić lub uchylić decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Dzieje się tak wówczas, gdy ZUS uzna odwołanie za słuszne. Podobne terminy obowiązują w przypadku, do odwołania nie zostały w całości lub w części uwzględnione.

Tryb odwoławczy

Ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu ulega prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną ZUS. W jakich sytuacjach można skorzystać z trybu odwoławczego? Można wykorzystać go po uprawomocnieniu się decyzji, gdy zostaną przedłożone nowe dowody.

ZUS
fot. pixabay.com

Inną sytuacja, gdy uda się ujawnić okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, a mają one wpływ na to prawo lub zobowiązanie. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu. Zmiana, uchylenie z urzędu lub unieważnienie – to sposoby na nieprawidłową decyzję. Obowiązują wówczas zasady zawarte w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od postanowień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje zażalenie. 

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci tematykę ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiedza ta pomoże Ci w walce o dodatkowe pieniądze.

Czytaj także: Niezdolność do pracy – czym jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here