niezdolność do pracy
fot. pixabay.com

Co można rozumieć pod pojęciem niezdolności do pracy? W tym artykule dowiesz się więcej na ten temat. Wyjaśnimy ci tak że, jak uzyskać niezdolność do pracy. Zapraszamy do lektury.

Czym jest niezdolność do pracy?

Według prawa osobą niezdolną do pracy jest ta, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej ze względu na naruszenie sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Wyróżnia się różne stopnie niezdolności do pracy. Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się tą, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 Ocena stopnia niezdolności do pracy

Oceniając stopień i przewidywany okres niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się kilka czynników. Pierwszy z nich to stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji.

Z kolei drugi to możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

niezdolność do pracy
fot. pixabay.com

Na jak długo orzeka się niezdolność do pracy?

Niezdolność do pracy orzeka się na czas nie dłuższy niż 5 lat. Istnieją jednak sytuacje kiedy to wyjątkowo niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy. Dzieje się tak wówczas, gdy nie ma rokowań u pacjenta, by odzyskał zdolność do pracy przed upływem tego okresu.

Jeżeli osobie, która jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających badania lekarskiego, brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Sprawdź także: Księgi wieczyste – poznaj społeczno-gospodarcze znaczenie

Kto dokonuje ustaleń związanych z niezdolnością do pracy?

Lekarz orzecznik ZUS w formie orzeczenia ustala datę powstania niezdolności do pracy. Dodatkowo wskazuje on na trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy. Inne elementy to związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami. Wymienia się też trwałość lub przewidywany okres niezdolności do samodzielnej egzystencji, celowość przekwalifikowania zawodowego.

Gdy jednak nie ma możliwości ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, za datę powstania niezdolności do pracy przyjmuje się datę końcową okresu, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ani daty ani okresu powstania niezdolności do pracy, za datę powstania niezdolności przyjmuje się do zgłoszenia wniosku o świadczenie.

niezdolność do pracy
fot. pixabay.com

Sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS

Czy wiesz, że jeżeli orzeczenie lekarza jest niezgodna z tym co ty uważasz, przysługuje ci sprzeciw do komisji lekarskiej? Sprzeciw taki wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.

Jak wnieść taki sprzeciw? Otóż, sprzeciw ten powinien zostać zniesiony w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Wnosi się go za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Niestety, sprzeciw wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję lekarską. W uzasadnionych przypadkach ZUS na wniosek osoby zainteresowanej może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie. Tych, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czytaj także: Czas pracy w Kodeksie Pracy – najważniejsze zagadnienia

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here