Zmiana i cofnięcie powództwa
fot. pixabay.com

Odpowiednie zorganizowanie postępowania cywilnego pozwala na sprawne rozpoznanie sprawy. Czy wiesz, na czym polega zmiana i cofnięcie powództwa? W tym artykule dokładniej omówimy tę wskazaną kwestię. Zapraszamy do lektury, gdzie przyglądamy się m.in. metodom zmiany powództwa oraz sytuacjom, gdy zmiana i cofnięcie powództwa są niedopuszczalne.

Dokonanie zmiany powództwa w toku postępowania

W toku postępowania powód może dokonać zmiany powództwa. Ponadto tego rodzaju zmiana jest dopuszczalna co do zasady bez ograniczeń w postępowaniu pierwszej instancji. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu nakazowym i postępowaniu uproszczonym zmiana powództwa jest niedopuszczalna.

Warto zwrócić uwagę również na inne kryteria, które przemawiają za tym, że zmiana i cofnięcie powództwa jest możliwe. Zmiana powództwa może zaistnieć wówczas, gdy nie wpływa na właściwość sądu. Taka zmiana nie przerywa toku postępowania, pomimo tego, że zmieniły się elementy powództwa.

Co jednak dzieje się w przypadku, gdy zmiana powództwa wpływa na właściwość sądu. Wówczas sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną. Dzieje się tak, gdy konkretny sąd jest miejscowo i rzeczowo właściwy w sprawie. Z kolei, gdy sąd nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, to na podstawie art. 200 k.p.c. ma obowiązek przekazać sprawę do sądu właściwego.

Czytaj także: Podmioty postępowania nieprocesowego – czy je znasz?

Metody zmiany powództwa

Przyjrzyjmy się lepiej metodom, jak zmienić powództwo. Powód ma możliwość zmiany powództwa na jeden z dwóch sposobów. Może to zrobić poprzez wystąpienie z nowym powództwem zamiast roszczenia pierwotnego – polega to na cofnięciu pozwu w zakresie roszczenia pierwotnego.

Zmiana i cofnięcie powództwa
fot. pixabay.com

Może też zmienić powództwo poprzez wystąpienie z nowym powództwem obok roszczenia już istniejącego. Jest to kumulacja roszczeń w sprawie.

Zmiana powództwa – czego może dotyczyć?

Warto poznać również sytuacje, których może dotyczyć zmiana powództwa. Okazuje się, że zmiana powództwa może dotyczyć podstawy faktycznej żądania, samego żądania albo żądania oraz podstawy faktycznej.

Tak więc powód ma możliwość działania w tym obszarze. Z drugiej strony, warto zadać sobie pytanie o postępowanie apelacyjne i kwestie tego, czy można rozszerzyć żądania pozwu lub występować z nowymi roszczeniami. Okazuje się, że w postępowaniu przed sądem drugiej instancji nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Gdy zmienią się okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu. Natomiast w sprawach o świadczenie powtarzające się można ponadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

Sprawdźmy, jak sytuacja wygląda w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Otóż, w przywołanych przypadkach przepisy dotyczące postępowania apelacyjnego stosuje się odpowiednio.

Czytaj także: Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – czym jest?

Cofnięcie powództwa – kiedy jest możliwe?

Kolejnym zagadnieniem, które postanowiliśmy omówić w tym artykule jest cofnięcie powództwa. Okazuje się, że cofnięcie powództwa należy do aktów dyspozycji materialnej powoda, który może cofnąć powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia lub bez zrzeczenia się roszczenia.

Ponadto pozew może być cofnięty już po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się i jego zaskarżeniem. Sąd jest związany cofnięciem pozwu. Dla jego skuteczności nie jest konieczne zatwierdzenie go przez sąd ani wyrażenie przez sąd na to zgody.

Zmiana i cofnięcie powództwa
fot. pixabay.com

Trzeba pamiętać, że i od tej zasady istnieją wyjątki. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sąd uzna cofnięcie pozwu oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne, gdyby czynności te naruszały słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego. Stanowi o tym art. 469 k.p.c.

Zmiana i cofnięcie powództwa to interesujące tematy z zakresu postępowania cywilnego. Ich znajomość pozwala działać w pełni korzystając ze swoich praw oraz obowiązków. Jeżeli powód ma potrzebę wycofania się ze sprawy, może zastosować to narzędzie, by zakończyć ostatecznie sprawę.

Czytaj także: Zakończenie postępowania cywilnego – jak wygląda?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here