Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, z czym wiąże się przejście zakładu pracy na innego pracodawcę? Postaramy się przyjrzeć lepiej temu zagadnieniu. Zobacz, czym jest to zjawisko i co ono oznacza z perspektywy pracowników.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – wyjaśnienie pojęcia

Kwestie związane z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, często współwystępują w kontekście restrukturyzacji. Tematyka ta była przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich już w połowie lat 70. XX wieku.

Warto wskazać, jakie akty prawne obecnie regulują te kwestie – jest to dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12.03.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów.

Dobrze jest wspomnieć także o regulacjach na gruncie polskim. Należy nadmienić, że europejskie rozwiązania, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, miało istotne znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie się polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

Wskazane kwestie reguluje art. 231 kodeksu pracy. Mowa w nim o generalnej zasadzie wstępowania pracodawcy przejmującego część lub całość zakładu pracy w prawa strony dotychczasowego stosunku pracy wiążącego poprzedniego pracodawcę z pracownikami przejętego zakładu pracy albo jego części. Zgodnie z regulacją ustawową określenie „przejście zakładu pracy lub jego części” należy rozumieć szeroko. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie czynności i zdarzenia, które powodują przejście na innego pracodawcę składników majątkowych. Co istotne, owe składniki majątkowe mają być związane z zatrudnianiem pracowników.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
fot. pixabay.com

Polecamy: Rodzaje stosunków pracy – poznaj tę klasyfikację

Jakie wydarzenia można uznać za przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę?

Wśród tego typu zdarzeń wymienić można np. umowę, zgodnie z którą zleca się podmiotom zewnętrznym świadczenie pewnych zadań pomocniczych. Zaliczyć tu można przykładowo usługi transportowe, catering, sprzątanie, usługi z zakresu administracji kadrowej.

Najprostszą sytuacją, która wskazywałaby na przejście zakładu pracy na innego pracodawcę to taka, gdzie dochodzi do zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa jako całości lub jego części. Innym wydarzeniem jest np. podział lub połączenie osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.

Ciekawym zdarzeniem, kiedy można mówić o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jest np. bezpośrednie zastosowanie aktów prawnych. Dotyczy to zwykle przekształceń do jakich dochodzi w administracji publicznej.

Inna sytuacja, której nie sposób pominąć, to m.in. wydanie aktu administracyjnego o pewnych konsekwencjach. Przykładowo taki akt przekształca podmiot leczniczy prowadzony w formie jednostki budżetowej w samodzielny zakład opieki zdrowotnej.

Warto wspomnieć również, co nie zalicza się do tzw. przejęcia zakładu pracy. Nie jest to sytuacja, gdy dochodzi do zmiany udziałowcy albo akcjonariusza w spółce. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Dzieje się tak dlatego, że pracodawcą zawsze jest konkretna spółka, a jej byt jest niezależny od kapitału zakładowego.

Sprawdź także: Regulamin wynagrodzeń w pracy – perspektywa prawna

Kiedy następuje przejęcie majątku oraz zadań?

Kolejną kwestią istotną w tym kontekście jest określenie momentu, gdy następuje przejęcie majątku i zadań. O przejściu zakładu pracy lub jego części można mówić, kiedy to dojdzie do przekazania nie tyle wszystkich składników zakładu lub jego części, ale tych, istotnych z punktu widzenia możliwości dalszego zatrudniania pracowników. Co może być tego rodzaju elementem? Są to w szczególności zadania czy też funkcje danej jednostki.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
fot. pixabay.com

Zasada automatyzmu w kontekście przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Warto pamiętać, że w polskim i europejskim prawie funkcjonuje pojęcie zasady automatyzmu. Stanowi ona, że w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa, a więc ex lege, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi okażą się przydatne.

Czytaj także: Nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek do ZUS – sankcje

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here