świadczenia rodzinne
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, jakie są warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych? Dziś wyjaśnimy kwestie związane z uzyskiwaniem pieniędzy w razie choroby lub macierzyństwa. Zapraszamy do lektury.

Czym są świadczenia rodzinne?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia „świadczenia rodzinne”. Otóż, są to dodatki pieniężne dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne. Ich celem jest wsparcie takich osób.

Świadczenia rodzinne zostały wprowadzone ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zmieniły one w zasadniczy sposób cały system pomocy rodzinie. Dwie kwestie, które określa wspomniana ustawa to warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, a także zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego rodzaju świadczeń.

Zakres świadczeń rodzinnych

Warto zaznaczyć, co obejmują świadczenia rodzinne. Wymienić tu można zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze. W tej drugiej grupie wskazać należy na zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia pielęgnacyjne.

świadczenia rodzinne
fot. pixabay.com

Trzecią grupę stanowi zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a Ustawy o świadczeniach rodzinnych. W myśl przepisów Rady gminy może przyznać w drodze uchwały zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Czwartą kategorię stanowi świadczenie wypłacone przez gminy na podstawie art. 22b Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podobnie, jak w wyżej przytoczonym przykładzie, Rada gminy może w drodze uchwały ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania inne świadczenia na rzecz rodziny.

Piątą grupę stanowi jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia się dziecka. Z kolei szósta grupa świadczeń to tzw. świadczenie rodzicielskie.

Sprawdź też: Niezdolność do pracy – czym jest?

Świadczenie wychowawcze 500+ i inne dodatki na dzieci

Nie można pominąć faktu, iż ustawa z 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Program ten nazywany jest powszechnie „500 plus”. Zadaniem, jakie realizowało takie świadczenie, było częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie 500 plus ma pomagać sprawować opiekę nad potomstwem i zaspokajać jego życiowe potrzeby.

Innym, dodatkowym świadczeniem na dzieci jest rządowy program „Dobry start”. Polega on na wypłacaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz uczącego się w szkole dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia.

Polecamy: BHP w pracy – obowiązki pracodawcy w świetle prawa

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Warto tu omówić także, jakim grupom przysługują świadczenia rodzinne. Ze świadczeń rodzinnych korzystać mogą obywatele polscy, a także cudzoziemcy, którzy spełnią kilka warunków. Przede wszystkim muszą to być osoby, co do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznych. Muszą oni przebywać na terytorium RP. Ich pobyt powinien być uzgodniony na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami przedstawionymi w ustawie o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski.

świadczenia rodzinne
fot. pixabay.com

Takie świadczenia rodzinne przysługują też cudzoziemcom, którzy mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Nie dotyczy to jednak obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Na tego typu dodatki liczyć mogą również cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Świadczenia rodzinne przysługują na okres zasiłkowy kiedy to wymienione osoby zamieszkują w Polsce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czytaj także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here