Elementy konstrukcyjne pism procesowych
fot. pixabay.com

W różnego rodzaju postępowaniach składane są pisma procesowe. Zobacz, jakie elementy konstrukcyjne pism procesowych należy zastosować, by konkretne pismo spełniało wymogi przewidziane przez ustawę. Co należy zawrzeć w piśmie? Oto kilka wskazówek.

Elementy konstrukcyjne pism procesowych, które musi zawrzeć strona

Strona składając pismo przygotowawcze, powinna zadbać o to, by w jego treści znalazły się takie elementy jak: stan sprawy, fakty, które przyznaje, a także te, którym zaprzecza.

Ponadto strona ma obowiązek odnieść się do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną. Dobrze jest również wskazać podstawy prawne swoich żądań oraz wniosków.

Pismo procesowe – co dołączyć?

Nie można zapomnieć również o istotnych załącznikach, składając pismo procesowe. Co trzeba zatem dołączyć do pisma procesowego? Wśród załączników znajdują się: odpisy pisma procesowego, odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisy pisma procesowego trzeba złożyć w liczbie egzemplarzy dostosowanej do sprawy. Musi być ich tyle, by można było przedłożyć je przeciwnikom procesowym. Takie odpisy otrzymają wszyscy pozwani odpowiedzialni solidarnie. Osoby uczestniczące w sprawie to m.in. organizacje pozarządowe, a także interwenient uboczny. Obowiązek złożenia po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych pojawia się, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale.

Elementy konstrukcyjne pism procesowych
fot. pixabay.com

Czytaj także: Podmioty postępowania nieprocesowego – czy je znasz?

Obowiązek złożenia oryginalnych dokumentów

Ponadto, zgodnie z artykułem 129 kodeksu postępowania cywilnego, strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Elementy konstrukcyjne pism procesowych – niedochowanie wymogów formalnych

Z czym wiąże się niedochowanie wymogów formalnych, jakie powinny spełnić pisma procesowe. Wśród skutków wymienia się m.in. zwrot pisma bez wzywania do jego poprawienia/uzupełnienia/opłacenia. Może jednak pojawić się także zwrot pisma wraz z wezwaniem do jego poprawienia/uzupełnienia/opłacenia lub po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych lub fiskalnych. Innym skutkiem jest też odrzucenie pisma jako środka zaskarżenia.

Kiedy referendarz sądowy lub przewodniczący wzywa stronę do tego, by uzupełnić braki pod rygorem zwrócenia pisma? Dzieje się tak, gdy pismo nie zachowuje warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należytej opłaty. Wówczas przewodniczący wzywa stronę pod rygorem zwrotu pisma do tego, by uzupełniła, poprawiła lub opłaciła je w terminie tygodniowym. Wskazuje na to artykuł 130 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj także: Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – czym jest?

Są jednak i od tej reguły wyjątki. Na termin dłuższy, nie krótszy niż miesiąc, mogą liczyć osoby zamieszkałe lub mające siedzibę za granicą. Nie mogą mieć one jednak w kraju przedstawiciela. W takiej sytuacji przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty, nie krótszy niż miesiąc. Natomiast, gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, termin jest nie krótszy niż trzy miesiące.

Elementy konstrukcyjne pism procesowych
fot. pixabay.com

Jeżeli wskazany obowiązek nie zostanie dopełniony, przewodniczący lub referendarz sądowy zwraca pismo stronie. Takie pismo nie wywołuje już żadnych skutków procesowych, które wynikają z jego normalnego, terminowego wniesienia. Ponadto termin na uzupełnienie braków formalnych ma charakter ustawowy.

Mylne oznaczenia pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Znasz już elementy konstrukcyjne pism procesowych, a także poznałeś konsekwencje związane z ich nieprzestrzeganiem. Warto stosować się do przepisów i narzuconych standardów, by szybko rozwiązać swoje sprawy.

Czytaj także: Kompetencje sądów pracy – w jakich sprawach?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here