Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
fot. pixabay.com

W sprawach związanych z ochroną praw autorskich oraz pokrewnych, a także praw własności przemysłowej i praw na dobrach niematerialnych stosuje się przepisy o własności intelektualnej. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu, jakim jest postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Czym jest postępowanie w sprawach własności intelektualnej?

Sprawami własności intelektualnej są sprawy, które dotyczą różnorodnych kwestii. Pierwszy obszar to zapobieganie oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Drugi to ochrona dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Z kolei trzeci przedmiot to ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, promocji lub reklamy przedsiębiorcy oraz jego usług, a także towarów.

Czytaj także: Elementy konstrukcyjne pism procesowych – czy je znasz?

Sąd – czyli gdzie kierować sprawy z zakresu naruszeń własności intelektualnej?

Zasadą jest, że takie sprawy z zakresu własności intelektualnej rozpatrywane są przez sądy okręgowe. Wskazuje na to art. 47990 par. 1 k.p.c. Są jednak sprawy, gdzie właściwy jest wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zalicza się do nich sprawy z zakresu własności intelektualnej dotyczące programów komputerowych, odmian roślin, wzorów użytkowych, wynalazków, topografii układów scalonych. Kolejnym typem sprawy, gdzie właściwość ma wyżej wskazany sąd, jest ten dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
fot. pixabay.com

Zabezpieczenie środka dowodowego – przyjrzyjmy się bliżej

Warto też wiedzieć, na czym polega zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego zanim postępowanie zostanie wszczęte. Czas na zabezpieczenie środka dowodowego trwa przez cały tok postępowania aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego jest rozpatrywany nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu.

Sąd udziela takiego zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również to, że ma interes prawny w zabezpieczeniu. Czym jest interes prawny? Występuje on wówczas, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie faktów. Ponadto interes prawny istnieje także wtedy, gdy występuje ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego.

Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego – elementy składowe

Jak powinien wyglądać wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego? Taki wniosek winien składać się z kilku elementów. Przede wszystkim należy określić w nim środek dowodowy oraz sposób na jego zabezpieczenie. Musi być w nim zawarte również uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Kolejny punkt, który musi być zawarty to przedstawienie zwięźle przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest składany przed złożeniem pozwu.

Czytaj także: Naczelne zasady postępowania cywilnego

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – czym się wyróżnia?

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, jaka właściwie jest specyfika postępowania w sprawach własności intelektualnej? Jest kilka elementów, które o niej świadczą. Przede wszystkim w postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakresu wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego. Ponadto, w takim dokumencie znajdują się też szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Uprawniony zyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia. W przypadku, gdy doszło do orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci sporządzenia szczegółowego opisu komornik sporządza protokół.

Postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego podlega wykonaniu z chwilą jego wydania.

Aby zapewnić ochronę w sprawach z zakresu własności intelektualnej jest możliwość wyjawienia lub wydania środka dowodowego, a także udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów oraz usług.

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej jest dość specyficzne, jednak nie mniej istotne niż inne typy postępowań. Chroni przecież wartość, jaką są m.in. nowatorskie rozwiązania i projekty.

Sprawdź także: Legitymacja procesowa – czym jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here